Kultur og Natur ved Aa-Mølle

Om Kultur:
 

Den gamle bro overfor ”Aalide”.

Boligen ”Aalide” blev i 1918 bygget som aftægtsbolig af møller  Mads Qvist Hansen, bestefar til den nuværende ejer af gården ”Aa-Mølle”.
Lige overfor ”Aalide” finder du den gamle bro over den å, hvor reguleringsslusen var. Slusen regulerede dengang vandstanden i møllesøen.


Se Lemvig Folkebladets artikel om den gamle bro nederst på denne side.

Natur og landskabet.

Ca. 29 ha. omkring Aa-Mølle er fredet. Fredningskendelsen blev afsagt i 1972. Den østligste del af fredningen grænser op til det fredede område Toftum Bjerge, der er oppresset randmoræne. Her kan man på kystlinien se opbygningen af morænen som er en foldet grænseflade mellem fedt ler nederst og smelsevandssand øverst. Der hvor folderne danner nedposninger kan man se små kildevæld, hvor nedsivende regnvand trænger frem.
Gennem det fredede område omkring Aa-Mølle ses randmorænen som et bakkedrag, hvis sydside fremtræder som jævnt kuperet, og hvis nordside er en stejl skrænt bevokset med egekrat.
Nord og syd for bakkedraget er der flade arealer, som er hævet havbund.
Man mener at egekrattet er en rest af de oprindelige løvskove, som engang dækkede store dele af Danmark før skovrydningerne tog fart. Og som i begyndelsen af 1800-tallet resulterede i, at der kun var ca. 4 % løvskov tilbage i hele Danmark. Det almindeligste træ i disse løvskove var egen. På grund af tidligere tiders hårdhændede udnyttelse af skoven blev egen sjældent et stort træ. Derfor kaldes disse bevoksninger egekrat. I hele landet findes der omkring 350 af disse egekrat. Ca. 100 ligger i det forhenværende Ringkøbing Amts område.
Egekrattet dækker tilsammen kun ca. 1 promille af det forhenværende amts areal, men i fredningsmæssig sammenhæng er de meget værdifulde, bl.a. fordi det drejer sig om en oprindelig naturtype som i Vestjylland skiller sig meget markant ud fra omgivelserne.
Egekrattet på skrænten ved Aa-Mølle er domineret af mange gamle forvredne ege med en bundvegetation af bl.a. forskellige bregner som Ørnebregne og to arter af Mangeløv, Engelsød og Tredelt Egebregne (Egebregnen er sjælden i Jylland). Egekrattet vokser på ret god jord, hvilken kan ses på de planter, som vokser der. Bl.a. vokser der Bingelurt, som kun findes på nærningsrig muld i løvskove. Bingelurt er almindelig i Øst Danmark, men meget sjælden i Vestjylland.

Geopark Vestjylland.
Hvad er det?
Læs om det spændende projekt, som Aa-Mølle og dens område også er en del af, med at klikke her.

Naturen omkring Aa-Mølle.

Her kommer også billeder af området omkring Aa-Mølle
 

Bregner og Mangeløv:
Gymnocarpium dryopteris
   Tredelt egebregne

Polypodium vulgare             Engelsød
Pteridium aquilinum             Ørnebregne

Dryopteris dilatata               Bredbladet Mangeløv

Urter:
Bingelurt                             Mercurialis perennis
  

12-08-2017   Vandprøver fra Aa-Mølledam.

Kruset vandaks    +++
Brunalger                 +      (ikke et problem)
Døgnfluelarver        ++
Vandnymfelarver      +
Mosesnegle          +++
Igler                          +
Vandkalve             +++

+++ = mange
    + = enkelte

Dammen er naturlig næringsrig, ikke forurenet. Der forekommer at være en fin balance mellem produktion af planter og nedbrydning af planter og andre organismer. Vandet er klart.
                                                    Signe Ambrosius.

 

Om artiklen hernedenunder:

Var grusvejen der allerede, da vandmøllen lå tættere på fjorden?
Eller blev grusvejen anlagt efter at hovedvejen i 1839 var blevet skyllet væk?

Er der nogen der kan svare på disse spørgsmål?

Mvh Jan Paarlberg.